-
WhoIsJesus Share

Who Is Jesus? - Sabela

The Sabela language is spoken by the Auca Indians, the group Jim Elliott was trying to reach when he was killed January 8, 1956.

Alternative Language Names: Huaorani, Auca, Sabela Waorani

Country: Ecuador

Language Code: auc

The Sabela New Testament is located at http://bibles.org/auc-AUCNT/Matt/1

Can you help? It will take an estimated six hours to layout the Who Is Jesus tract in the Sabela language. The headers need to also be translated. The Old Testament is not available in the language.

The edition presented here contains the headings and Old Testament verses in Spanish.

Printing cost for the first 5,000 copies will be approximately $300. From that point the reprinting should be self-sustaining. As orders are received we will use the funds to reprint as needed.

So far, we have received 1 hour of donated time and $0.00 in funds for the project.


¿Quién es Jesús?

Wëënëñedë pönï Wængonguï nänö mä badöñedë Wængonguï nänö Angaïnö ante në ëmongaingä ïñömö do ingacäimpa. Tömengä Wængonguï weca quëwengacäimpa. Ayæ̈ adocä adobaï në Wængonguï ïnongä ingacäimpa. Wëënëñedë pönï tömancoo badönämaï ïñedë mäningä do Wængonguï weca quëwengacäimpa. Wængonguï angä ëñëninque adocä tömancoo badongacäimpa. Tömengä wïï badongä baï Wængonguï nänö badongaincoo tömancoo edæ dæ ancædönimpa. Mäningä ïñömö mönö quëwenguïnö entawengacäimpa. Ayæ̈ mönö quëwenguïnö edæ entawëninque tömengä waodäni beyæ̈ në ñäö baï ïnongä ingacäimpa. Juan 1: 1-4 [John 1: 1-4]

Tömengä inguipoga ïñömö quëwengacäimpa. Ayæ̈ tömengä inguipoga në badongaingä ïñongante inguipogaque quëwënäni wæætë Baa äninque tömengä ingante ædö cæte ate baï pönenguïnänii. Tömengä edæ tömengä quï weca pongacäimpa. Pongä ate tömengä guiidënäni incæ tömengä ingante æ̈nämaï ingadänimpa. Incæte tömengä ingante në ængaïnäni ïñömö tömengä ëmöwo, Codito, ante në wede pönënäni ïñönänite tömengä tömënäni ïnänite Ao äninque edæ, Wængonguï wënäni bacædänimpa, ante pönö cægacäimpa. Juan 1: 10-12 [John 1:10-12]

Ante apæ̈necä ëñëninque tömänäni, —Ïñæmpa, bitö Wængonguï Wëmi ïmitawoo. Äñönänite, —Botö mänïmodö ïmopa. Tömëmïni edæ mänömaï äninque edæ nö apæ̈nemïnipa. Lucas 22:70 [Luke 22:70]

Botö ïñömö botö Mæmpo tönö ääwocaque baï ëwocamöna ïmönapa, ante Itota apæ̈negacäimpa. Juan 10:30 [John 10:30]

Äñongä Itota wæætë,

—Pedipe ëñëmi. Botö mïnitö weca wantæpiyæ̈ quëwëmo incæ bitö ayæ̈ botö ïmote adämaï inte baï pönënämaï ïmitawo. Në botö ïmote acä ïñömö tömengä adobaï Mæmpocä ingante në acä ingampa. Ïninque bitö ïñömö, Mæmpocä ingante odömömi amönie, ante ædö cæte botö ïmote ämii. Juan 14:9 [John14:9]

Æcänö Wængonguï Wengä ingante në wede pönëna ïñömö tömengä cöwë wæ̈nämaï quëwencæcäimpa. Æcänö Wængonguï Wengä ingante në Baa ante pönënämaï ïna guiquënë tömengä wïï cöwë wæ̈nämaï quëwencæcäimpa. Edæ Wængonguï tömengä ingante ænguï nänö panguïmämo cöwë cædongä ingampa, ante Wäö mänïñedë ïinque apæ̈negacäimpa. Juan 3:36 [John 3:36]

Daniel profetizó

Daniel 7:13-14

Isaías profetizó

Isaiah 9:6-7

Matthew 1:22-23

Incæte Mæmpo Wængonguï ïñömö, Ïïönæ da pönömo poncæcäimpa, ante doyedë nänö angaïönæ ïinque bayonte tömengä Wengä ingante da pönongä pongacäimpa. Ïingä Wëñængä ingante onquiyængä mangä ëñadinque tömengä Wængonguï nänö wææ angaïnö ante në ëñente cæquënengä nänö baquinque pægacäimpa. Ïninque mönö Möitee wodi nänö wææ angaïnö beyæ̈ tee mönete baï wæyömonte adocä Wængonguï Wengä incæ, Mïnitö abæ tawænte baï picæ̈mïni badinque näwä wëmïni bate quëwencæmïnimpa, ante mönö ïmonte ængä beyænque mönö abæ tawænte baï quëwëmompa. [Galatians 4: 4-5]

Los Milagros de Jesús

Mark 5:34

Matthew 14: 19-21

Mark 4:39-41

Mark 1: 23-26

Jesús nos muestra el camino hacia Dios

Mark 5:34

Matthew 14: 19-21

Mark 4:39-41

Mark 1: 23-26

John 14:5-6

Edæ Wængonguï incæ tömengä Wengä ingante inguipoga ïñömö da pönongä pongacäimpa. Incæte, Inguipoga quëwënäni näni pante wæquinque, ante apænte ancæte ante wïï pongacäimpa. Wæætë inguipoga quëwënäni ïnänite tömengä ængä beyænque quëwencædänimpa, ante tömengä ingante da pönongä pongacäimpa.” Juan 3:17 [John 3:17]

Angä ëñëninque tömënäni tömengä ingante, —Mönitö, Wængonguï nänö cæquïmämo ante cæcæte ante quïnö cæquënëmöni ïmönii, ante wæmönipa. Äñönäni Itota wæætë, —Botö Wængonguï nänö në da pönongaïmo ïñömote mïnitö botö ïmote mïni wede pönënö ïñömö edæ mänïnö Wængonguï nänö cædö impa, angantapa. Juan 6: 28-29 [John 6: 28-29]

Matthew 7: 21

Matthew 7: 13-14

Äñönäni Itota godömenque apæ̈nedinque, —Botö ïñömö, Mïni quëwenguinque, ante mïni cænguï baï ïnömo ïmopa. Botö weca në pongä ïñömö cöwë cænguï gue æ̈nënämaï baï quëwencæcäimpa. Ayæ̈ botö ïmote në wede pönengä ïñömö cöwë tepæ̈ gæ̈wæ̈nämaï baï quëwenguingä ingampa, ante apæ̈necantapa. Juan 6:35 [John 6:35]

John 11: 25-26

Äñongä Timönö Pegodo wæætë, —Awënë, æcänö mïñæ̈ gobaïmönii. Wacä mönitö ïmönite në ëmïñængä ïñömö edæ dæ angampa. Wantæpiyæ̈ wæ̈nämaï möni quëwenguïnö ante æbänö gocæmönimpa, ante wæyömöni bitö ïñömö në apæ̈nebi ïmipa. Bitö ïñömö Wængonguï nänö da pönönömi inte tömengä nänö Tæiyæ̈ Waëmö ïnömi ïmipa, ante pönëmöni inte ëñëmönipa. Juan 6: 68-69 [John 6: 68-69]

Ephesians 1:7

Ephesians 2: 8-9

La muerte de Jesús

Itota tömënäni ïnänite,—Botö Mæmpo ñöwoönæ ganca tömengä nänö cædö ayæ̈ cæcä ingampa. Ayæ̈ botö adobaï cæbo ïmopa, ante apæ̈necantapa. Mänïnö angä ëñëninque tömënäni godömenque pïïninque, Mönö tömengä ingante æbänö cæte wæ̈nömö wænguingää, ante godömenque nanguï cægadänimpa. Tömënäni, Tömengä guëmanguïönæ ïñonte do cæcä ingampa. Ayæ̈ godömenque, Wængonguï botö Mæmpo ïnongäimpa, ante tededinque tömengä, Botö Wængonguï baï ïmopa, ante baï cæcampa töö, ante tömënäni godömenque pïingadänimpa. Juan 5: 17-18 [John 5: 17-18]

Pidato äñongä oodeoidi wæætë ïïmaï tedewënänitapa. — Mönitö wææ yewæ̈mongaïnö ante ëñente quëwëmöni ïmönipa. Ïingä ïñömö edæ nämä ante edæ, Wængonguï Wëmo ïnömo ïmopa, ante cædinque edæ mänïnö möni wææ yewæ̈mongaïnö ante ëñënämaï cæcampa. Mänömaï ëñënämaï inte cæcä beyæ̈ tömengä në wænguënengä ingampa. Juan 19:7 [John 19:7]

Mänïñömö pöñongante tömënäni awæ̈ ñænquedïmæ̈ cædinque tömengä ingante töö godonte timpodinque wææ̈ tïwadinque ængæ̈ gantidënäni ongongantapa. Ayæ̈ wada ïnate tömengä weca æ̈matæ̈ ïnö æ̈matæ̈ ïnö mämö adobaï cæte ængæ̈ gantidënäni wægöñöna Itota tæcæguedë wægongä ingantapa. Juan 19:18 [John 19:18]

Matthew 28: 1-6

Matthew 28:17

Itota ayæ̈ tao godinque Betänia obo pöninque tipæmpoga pædæ æmpodinque, Mïnitö ïmïnite Wængonguï waa cæcæcäimpa, ante waa apæ̈necä ëñengadänimpa. Tæcæ apæ̈necä ëñëñönäni edæ tömengä ïñontobæ̈ inque ingä edæ öönædë æigacäimpa. Adinque tömengä mïñæ̈ në godïnäni ïñömö ædæ wæænte apæ̈nedinque, Näwangä Wængonguï Wengä ïnongä inte æicampa, ante watapæ̈ apæ̈nedinque Eedotadëë wadæ godinque nanguï togadänimpa. Lucas 24: 50-52 [Luke 24: 50-52]

Las promesas de Jesús

Ayæ̈ mïnitö quëwenguï onconcoo tömää ædæmö mæ̈noncæte ante gobo ïninque botö ocæ̈ ëmænte poncæboimpa. Pöninque mïnitö botö quëwëñömö adoyömö botö tönö godongämæ̈ quëwencæmïnimpa, ante botö mïnitö ïmïnite ænte mæ̈ibo æicæmïnimpa. Juan 14:3 [John 14:3]

Psalm 24: 3-4

Isaiah 64:6

Romans 3:23

Isaiah 53:6

Romans 5: 7-8

Matthew 16:15-17

Romans 10: 9-10

Tömengä ëmïñæ̈nïnäni weca Itota, Ëñencædänimpa, ante wadö wadö cædinque tömengä nänö bamönengæ̈ ayæ̈ godömenque nanguï pönï cægacäimpa. Botö ïñömö ïintaa yewæ̈möninque mänïnö tömengä nänö cægaïnö ante wïï tömää yewæ̈montabopa. Wæætë mänïnö ante yewæ̈möninque botö, Itota mönö Codito ïnongäimpa, ante ayæ̈, Tömengä Wængonguï Wengä ïnongä ingampa, ante mïnitö pönencæmïnimpa, ante yewæ̈montabopa. Edæ tömengä ëmöwo beyænque mïnitö mänömaïnö ante pönëninque cöwë wæ̈nämaï quëwencæmïnimpa, ante botö ïinta yewæ̈mömopa. Juan 20: 30-31 [John 20: 30-31]


This edition uses the scriptures from Wængonguï nänö Apæ̈negaïnö

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Eastern Digital Resources www.sonofgod.net WhoIsJesus@sonofgod.net Sabela 1/9/2016Page last modified on January 17, 2016, at 06:23 AM