-
WhoIsJesus Share

Who is Jesus? - Cebuano

Kinsa man si Jesus?

Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

ISO ceb

Glottolog cebu1242

Bisaya/Cebuano is an Austronesian language spoken in the Philippines by about 20 million people. It is the most widely spoken member of the Visayan languages; a language closely related to Malaysian, Indonesian, and other Filipino languages. It has the largest native language-speaking population of the Philippines despite not being taught formally in schools and universities.

Your help is needed to translate these phrases.

Can you help? It will take an estimated six hours to layout the Who Is Jesus tract in Cebuano.

Printing cost for the first 5,000 copies will be approximately $300. From that point the reprinting should be self-sustaining. As orders are received we will use the funds to reprint as needed.

So far, we have received 1 hour of donated time and $0.00 in funds for the Cebuano language project.


Si Jesus mao ang anak nga lalake sa Dios

1Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios. Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. 4Diha sa Pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Juan 1: 1-4 [John 1:1-4]

Ang Pulong dinhi na sa kalibotan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibotan apan ang kalibotan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila modawat kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1: 10-12 [John 1: 10-12]

Ug miingon silang tanan, “Ikaw ba gayod diay ang Anak sa Dios?” Siya mitubag kanila, “Giingon ninyo nga ako mao.” Lucas 22:70 [Luke 22:70]

Ako ug ang Amahan usa ra.” Juan 10:30 [John 10:30]

Si Jesus mitubag, “Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan unya wala ka pa gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ‘Ipakita kanamo ang Amahan’? Juan 14:9 [John 14:9]

Ang motuo sa Anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa Anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangtoran. [John 3:36]

Daniel Gipanagna

3May lain pa gayod akong nakita diha sa akong panan-awon. Nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo. Miduol siya kaniya nga Walay Kataposan ug gipaila ngadto kaniya. 14Ug kaniya gihatag ang gahom, ug ang himaya ug ang gingharian, aron mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malumpag ang iyang gingharian. Daniel 7:13-14 [Daniel 7:13-14]

Isaias Nanagna

Natawo alang kanato ang usa ka bata; gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag “Maalamong Magtatambag,” “Dios nga Gamhanan,” “Amahan Hangtod sa Kahangtoran,” “Prinsipe sa Pakigdait.” 7Walay kataposan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug molungtad ang kalinaw diha sa trono ni David ug sa gingharian niini; lig-onon niya kini ug palungtaron subay sa hustisya ug sa katarong, sukad karon hangtod sa kahangtoran. Himoon gayod kini sa Ginoo nga Labing Gamhanan.Isaias 9:6-7[Isaiah 9:6-7]

Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, 23“Ang usa ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak ug batang lalaki. Nganlan siyag Immanuel” (nga sa ato pa, “Ang Dios ania uban kanato”).Mateo 1: 22-23 [Matthew 1:22-23]

Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang Anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa Balaod 5aron pagluwas niadtong nailalom sa Balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Mga Taga Galatia 4: 4-5 [Galatians 4: 4-5]

Ang mga Milagro ni Jesus

Unya miingon si Jesus kaniya, “Anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos.” Marcos 5:34 [Mark 5:34]

Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo ug gikuha niya ang lima ka pan ug ang duha ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikaspikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mao usab ang nanghatag niini ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno ug napulog-duha ka bukag. Lima ka libo ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babaye ug sa mga bata. Mateo 14: 19-21 [Matthew 14: 19-21]

Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan, “Hunong!” Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, “Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?” Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan-anay, “Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod motuman man kaniya?” Marcos 4: 39-41[Mark 4:39-41]

Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, “Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang Balaang Sinugo sa Dios!” Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, “Hilom! Gula nianang tawhana!” Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit kinig kusog ug migula. Marcos 1:23-26 [Mark 1: 23-26]

Jesús ens mostra el camí cap a Déu

Apan si Tomas miingon kaniya, “Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan?” Si Jesus mitubag, “Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako. Juan 14:5-6 [John 14:5-6]

Kay wala ipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibotan aron pagsilot kondili aron pagluwas niini. Juan 3: 17 [John 3:17]

Busa gipangutana nila siya, “Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios?” Si Jesus mitubag, “Ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo sa iyang gipadala.” Juan 6: 28-29 [John 6: 28-29]

“Dili ang tanan nga magtawag kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Gingharian sa langit kondili kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit. Mateo 7:21 [Matthew 7: 21]

“Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Mateo 7: 13-14 [Matthew 7: 13-14]

Si Jesus miingon kanila, “Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayod gutomon ug ang motuo kanako dili na gayod uhawon. Juan 6:35 [John 6:35]

Ug si Jesus miingon kaniya, “Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayod mamatay. Mituo ka ba niini?” Juan 11:25-26 [John 11: 25-26]

Si Simon Pedro mitubag kaniya, “Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag ug kinabuhing walay kataposan! Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang Balaan nga mianhi gikan sa Dios.” Juan 6:68-69 [John 6: 68-69]

Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Cristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayod sa grasya sa Dios Mga Taga-Efeso 1:7 [Ephesians 1:7]

Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. 9Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga Taga-Efeso 2:8-9 [Ephesians 2: 8-9]

Ang Kamatayon ni Jesus

Busa si Jesus mitubag kanila, “Ang akong Amahan nagbuhat hangtod karon busa ako nagbuhat usab.” Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkoan sa mga Judio sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa Adlawng Igpapahulay kondili miingon pa gayod siya nga ang Dios iyang Amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Juan 5: 17-18 [John 5: 17-18]

Ang mga Judio mitubag, “Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpaka-Anak sa Dios.” Juan 19:7 [John 19:7]

Ug didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isigkakilid ni Jesus. Juan 19:18 [John 19:18]

Unya milabay ang adlaw nga Igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa Adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit; giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga guwardiya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babaye, “Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi; nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya.Mateo 28: 1-6 [Matthew 28: 1-6]

Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduhaduha.Mateo 28:17 [Matthew 28:17]

Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa siyudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo.Lucas 24: 50-52 [Luke 24:50-52]

Ang mga Saad sa Jesus

Ug kon atua na ako didto ug makaandam nag dapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako, atua usab kamo. Juan 14:3 [John 14:3]

Kinsay makatungas sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang Templo? Siya nga maayog binuhatan ug putlig hunahuna, siya nga wala magsimbag diosdios ug dili manumpag bakak.Mga Salmo 24: 3-4 [Psalm 24: 3-4]

Sama kami sa tawong hugaw, ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon ug ang among pagkadaotan daw hangin nga mipadpad kanamo. Isaias 64:6 [Isaiah 64:6]

Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Mga Taga Roma 3:23 [Romans 3:23]

Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala mosubay sa hustong dalan. Apan siyay gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasal-anan. Isaias 53:6 [Isaiah 53:6]

Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. 8Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato. Mga Taga Roma 5: 7-8[Romans 5: 7-8]

Si Jesus nangutana kanila, “Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?” Ug mitubag si Simon Pedro, “Ikaw mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios nga buhi.” Giingnan siya ni Jesus, “Bulahan ka gayod, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong Amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Mateo 16: 15-17 [Matthew 16:15-17]

Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. 10Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayod ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Mga Taga Roma 10: 8-10 [Romans 10: 9-10]

Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat niining basahona. 31Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Juan 20: 30-31 [John 20: 30-31]


Eastern Digital Resources www. krengle.net WhoisJesus@krengle.net Cebuano 5/31/2017Page last modified on May 31, 2017, at 01:07 PM