-
NoDentist Share

Where There Is No Dentist

Kote Ki Pa Gen Dantis

Chapter 2, pg. 11

Chapit 2, paj 11

Teaching Family and Friends in Your Community

Anseye fanmi ak Zanmi nan kominote ouTranslation of this page is complete. Help is needed to do the layout. A knowledge of Creole is not required. Simply copy and paste the sentences and graphics into the proper place on the page.Other people like to watch what you do before they try something different. First show members of your family and then they will be an example to others in your community. For example:


Moun pito gade sa ou ap fè anvan yo eseye bagay nèf pou tèt pa yo. Montre moun nan fanmi ou an premye. Konsa, yo va bay egzanp nan tout kominote a. Pa egzanp:


1. Instead of buying all your foods from the store, buy fresh fruits and vegetables from the market. It is even better to grow food in your own garden.


1-Pito ou achte tout manje nan boutik, achte fwi ak legim nan mache. Li pi bon toujou si ou leve pwòp manje ou nan jadin ou.


Learn to use several different kinds of foods in each meal. Mixing foods is a healthy idea. Invite friends to share your meals and see the number of different foods you have at each meal.


Manje plizyè kalite bagay nan chak repa. Manje melanje bon pou lasante. Envite zanmi vin separe manje avek ou pou yo sa wè tout kalite manje ou konsome chak fwa ou manje.


Do not buy prepared drinks or refreshments. They contain sugar that harms children’s teeth.


Pa achte bwason nan boutey (kola, juna, tampico). Yo gen twòp sik ki pa bon pou dan.


Also, do not sweeten your child's milk or tea.


Pa ajoute sik nan lèt oubyen nan te ou bay timoun


When she is young she can learn to enjoy drinks that are not sweet.


Depi li tou piti, timoun ka aprann bwè bagay ki pa chaje ak sik


Clean, cool water, tea with little sugar, milk, or water from a young coconut are best to drink. Fresh fruits are delicious when you are thirsty.


Dlo pwòp fre, te ak ti kal sik, lèt, oubyen dlo kokoye ole se bon bwason moun ka bwè. Fwi fre gou anpil lè moun swaf.


Most important: do not give your child a feeding bottle, especially one with a sweet drink inside. (See page 24.)


Enpotan anpil: pa bay timoun ak tibebe bwè nan bibwon, sitou yon bibwon ak bagay dous ladan li.


Page last modified on November 24, 2013, at 07:55 PM