-
Moore Share

The Lord's Prayer

Moore Language

Tônd Ba #1

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Tônd Ba sê be arzâna,
tì yâmb yùur yì ne waogre;
tì yâmb soolom wa;
tì yâmb daab maan dûniya
zug wa sê maand arzâna.
Bì y kô tônd tônd dìib dûnna wa yâmb sê mi n kôt tônd daar fâawâ.
Bì y kô tônd sugri tônd beegra yînga,
a wa tônd me sê kôt ìd bèegedba sugrâ;
la bì y ra bas tônd tì d kê maker
pùgê ye la bì y fâag tônd wêng soab nugì. Amen.


Tond Ba #2

Tond Ba sen be arzanê.
Y yuur yî ne pêgre.
Ti y naam wa.
Ti d maan yamb yam teng zugu wend b sen maand arzana.
Kô-y tond riib ti seg d runda.
Kô-y tond d yelwêna sugri.
Wênd d sên kôt d taab sugri.
La y ra bas ti d lui kuiibg pugê ye.
La y yîis d weng buud fâa pugê. Amina.


Tond Ba #3

Tond Ba be arzanê sen.
Y yuur yî ne pêgre. Y yuur yî not pêgre.
Ti y naam wa. Ti wa y Naam.
Ti d maan yamb yam teng zugu wend b sen maand arzana.
Ti d maan yamb yam teng zugu wend b sen maand arzana.
Kô-y tond riib ti seg d runda Kô it mows riib ti seg d runda
Kô-y tond d yelwêna sugri Kô it mows d yelwêna sugri
Wênd d sên kôt d taab sugri Wênd d sên kôt d taab sugri
La y ra bas ti d lui kuiibg pugê ye. The bottom y ra ti d him kuiibg pugê ye.
La y yîis d weng buud fâa pugê. The y yîis d weng buud fâa pugê. Amina.


Source: www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=ME9_Rosary_Prayers#.2B_The_Sign_of_the_Cross_.2F_.2B_Signum_Crucis

Page last modified on March 24, 2014, at 08:35 PM