-
Jula Share

The Lord's Prayer

Jula

An Faa / Our Father / Pater Noster

An Faa min bɛ sankolo la,
i tɔgɔ ka bonya.
I ka kɛ an ka masa ye tuma bɛɛ.
I sago ka kɛ dugukolo kan
i n'a fɔ a bɛ kɛ sankolo la cogo min na.
An ka bii dumuni di an ma.
E ka yafa an ma i n'a fɔ an fana bɛ
yafa an hakɛ tabagaw ma cogo min na.
I kan'a to Sutana ka se an kɔrɔ,
an tanga kojugu ma.
bari masaya ni sebagaya ani
nɔɔrɔ y'i ta ye waati bɛɛ. Amiina.

Page last modified on March 21, 2014, at 08:49 PM