-
EtidyeBibLa Share

A Prayer for the Peace of Haiti

Priyè mou-n peyi d’Ayiti

English|Kreyòl | Francais

(Daprè Detewonòm 18 ak 28).

Senyè, Bondye nou an, nou tande sa-w di nou, nou deside jodi-a pou nou fè tou sa-w ban nou lòd fè ;

Nou renonse epi denonse sakrifis ak sèvis pou lòt dye yo, nou renonse epi denonse metye divinò, nou renonse epi denonse metye etidye zetwal nan syèl la pou fè prediksyon, nou renonse epi denonse pran pwen, nou renonse epi denonse fè maji, nou renonse epi denonse sèvi ak cham, nou renonse epi denonse ale nan tab tounant, nou renonse epi denonse vizite moun ki kon-n bat kat, nou renonse epi denonse rele mò pou pale ak yo, paske, Senyè, ou pa vle wè mou-n kap fè bagay sa yo.

Wi, Senyè, paske nou deside koute-w, Bondye nou an, daprè pwomès ke-w te fè, men benediksyon nap mande pou-w vide sou nou:

Senyè, beni nou tout kote nou ye. Beni pitit nou yo, rekòt jaden nou yo, pòte bèf nou yo, pòte kabrit nou yo, pòte mouton nou yo, ak pòte tout lòt bèt nou yo. Beni tout aktivite nou yo. Beni nou nan tou sa n'ap fè, depi nan mete men jouk nou bout.

Senyè, fè nou gen viktwa sou tout lènmi nou yo. Beni nou tout tan, beni depo manje nou, beni tou sa n'ap fè. Beni nou isit la men-m, nan peyi kote ou men-m, Senyè a, Bondye nou an, ou mete nou an.

Senyè, Bondye nou an, paske nou deside fè tou sa-w mande nou fè, paske nou deside viv jan-w vle nou viv la, fè peyi nou an yon peyi kap viv apa nèt pou ou Senyè, Bondye nou an. Senyè, Bondye nou an, fè tout pèp sou latè wè ke ou men-m, Senyè a, ou chwazi peyi nou an pou pote non-w. Fè yo gen respè pou nou.

Senyè, kouvri nou ak benediksyon, ban nou pitit, ban nou anpil byen ak anpil rekòt nan peyi kote ou men-m, Senyè a, Bondye nou an, ou mete nou an.

Senyè, pandan-w rete nan syèl la, louvri trezò ou, voye lapli sou peyi nou an chak lè sezon an rive, beni tout travay n'ap fè. Fè nou toujou genyen pou nou prete tout moun. Pa janm kite nou gen bezwen mande pesonn prete. Fè nou toujou devan, pa janm kite se nou ki dèyè.

Senyè, fè nou toujou anwo, pa janm kite se nou ki anba, paske Senyè, Bondye nou an, nou deside jodi-a pou nou fè tou sa ou ban nou lòd fè. 

Senyè, pwiske nou deside pou nou pa janm kite chemen ou mete devan nou an pou n'ale dèyè lòt dye pou nou sèvi yo, nap mande-w wete madichon sa yo sou nou, souple :

Madichon Bondye ki sou nou tout kote nou ye yo. Madichon Bondye ki sou tout rekòt nou yo. Madichon Bondye ki sou pitit nou yo, sou rekòt jaden nou yo, sou pòte bèf, pòte kabrit, pòte mouton ak pòte tout lòt bèt nou yo.

Tanpri Senyè, wete madichon Bondye sila yo ki sou tou sa n'ap fè, depi nan mete men epi jouk nou bout la. Nan non Jezukris pitit ou.

Amen !


prepare pa PASTOR ROBERT ULYSSE (2010)

Robert Ulysse Nouveau Kiskeya Port-a-l'Ecu, Jean-Rabel, Haiti Phone: 3-750-2486/3-375-9177 www.nkfz.com

Boers, Ted; Stoner, Tim (2012-12-18). Demons of Poverty (Kindle Locations 1971-1979). Micah Enterprises. Kindle Edition.

Page last modified on May 20, 2014, at 02:38 PM