-
EtidyeBibLa Share

Doktè ak Pasyan

Angle |Kreyòl

Antan ke yon mou-n ki te pratike la medsi-n pandan 33 zan, ki te spesyalize nan medsi-n entè-n, epi nan medsi-n nikleyè, mwen te toujou konseye tout pasyan mwen yo pou yo fè yon konsiltasyon medikal chak ane. Aprè konsiltasyon sa-a anpil nan yo te kon-n trouve yo an bò-n sante ; sepandan, gen kèk fwa yo kon-n relem an irjans pou-m al lopital la pou m-al ekzamine kèk nan yo ki kon-n trouve yo nan yon eta kritik - pa ekzanp pou yon kriz kadyak, yon aksidan, ou kèk lòt pwoblèm fizik trè serye. Pasyan sa yo te toujou gen yon krent avèk yon lapèrèz sou yo, paske yo te toujou domine pa yon lide lanmò ki pat jan-m kite lespri yo.

Aprè ke yo fi-n resevwa swen dijans, mwen te toujou kon-n tande yo admèt ke yo kon-n swiv kèk pwogram levanjil swa nan radyo ou sou televizyon, men-m lè ke yo se pat moun ki te kon-n ni li Labib souvan, ni ki te kon-n priye ou al legliz. Jan de moun sa yo se mou-n ki te kon-n viv selon bon jan prensip moral, ki te kon-n fè bòn zèv, ki te kon-n bay lajan pou ede malere, men malgre tout sa ki pat janm santi la pè Bondye nan kè yo.

Byen souvan mwen te kon-n poze yo kesyon sa-a :

“Si ou ta mouri san zatan-n, èske ou sèten ke ou ta pral nan syèl?” Mwen te kon-n resevwa souvan repons sa-a: “Mwen kwè sa” ou byen “mwen espere sa”

De tout fason, gen kèk nan pasyan mwen yo ki te kon-n di : “ wi, mwen sèten. Mwen deja mete konfyans mwen nan Seyè Jezu Kri, mwen fè la pè avèk Bondye, ki donk mwen prè pou m-al nan syèl.”

Bondye ak Nou

Chak doktè toujou gen dè liv ke lot doktè ki se espesyalis ekri. Doktè yo gen liv sa yo nan biwo yo pou yo ka fè rechèch lè yap fè yon konsiltasyon ou byen lè yap ekri yon preskripsyon. Se men-m jan-an tou Bondye papa nou ki nan syèl la, li men-m ki se pi gran otorite espirityèl, ekri pou nou tout sa nou bezwen konnen nan tout sa nap fè. Li ban nou pawol li, sè ta di, La Bib pou gide nou nan aktivite nap fè chak jou, epi esplike nou ki jan pou nou prepare nou pou nou antre nan la vi aprè nou fi-n mouri.

La Bib deklare ke nou tout nan yon sitiyasyon espirityèl grav: Women 3:23 di “Tout mou-n se pechè epi tout mou-n pèdi la glwa Bondye”.

Yon mou-n ki fè maladi sik, pa ekzanp, dwe recevwa tretman kil fo pou-l pa mouri. Se men-m bagay la ki rive pou nou ak kondisyon peche nou yo. Si nou pa jwen-n yon solisyon pou maladi peche nou yo nap mouri spirityelman.

La Bib di nou aklè ke “ peche ap peye nou kach, e sa lab ban nou-an se lamò; men kado gratis ke Bondye ban nou-an se la vi ki pap jan-m fini nan Seyè Jezu Kris la.” (Women 6:23) Erezman Bondye gen yon remèd pou geri kondisyon spirityèl nou yo. La Bib di nou ankò : “Se konsa Bondye montre nou jan li renmen nou, men-m lè nou te anba peche nou yo Kris la te mouri pou nou.” (Women 5:8)

Pou Bondye te ka fè sa, li te oblije voye pitit li, Jezu kri, pou-l te vèse san li, epi mouri sou yon kwa, de fason pou-l te ka lave ni peche nou te fè nan tan pase e ni peche nou kon-nye-a. Women 5:9 di : “Piske nou jistifye gras a san li, se men-m jan-an tou nap chape anba kolè li”

Nou wè tou ke Kris la te resisite pou-l te ka pwouve ke-l kraze tout pouvwa ke peche te gen sou nou.

Bondye ak ou

Kon-n ye a zanmi mwen, balon an se nan pye ou li ye. Se wou ki pou deside ki sa wap fè. Si ou ta renmen antre nan fanmiy Bondye a, sa ou gen pou-w fè se mete konfyans ou nan Jezu kri epi aksepte li kòm sovè pa-w.

Men ki jan La Bib esplike ou kapab fè sa : “ Si ou konfese avèk bouch ou ke Jezu se Seyè ou, e si ou kwè nan kè ou ke Bondye te fèl leve sòti nan lamò, ou va sove. Paske se lè yon mou-n kwè nan kè li ke Bondye fèl vi-n jis, e se lè-l konfese ak bouch li ke li soveº. Epi li di ankò nenpòt mou-n ki envoke non Seyè-a gen pou-l sove.” (Women 10:9, 10, 13) Peye bon atansyon a mo “nenpòt”. Sa vle di pa gen mou-n ki ekzante. Si ou rele Jezu Kri pa la fwa epi aksepte li kòm sovè pa-w, wap sove. Lè sa a pap gen plas pou repons tankou “petèt”, ou byen “mwen espere”, ou byen “mwen pi kwè”. Non. Lè sa-a wap ka di pito : “Mwen trè sèten”. Se la Bib men-m ki di : “Nenpòt mou-n ki envoke non seyèa va sove” (Women 10:13).

Aprè ou fi-n fè sa, ou kapab asire ou ke lè-w va mouri, wap prè pou-w al nan syèl pou wa-l rankontre Bondye. Men ki sa la Bib di nan 2 Korentyen 6:2 “Se kon-n ye a ki tan favorab la, e se kon-n ye a ki jou sali a”.

An nou dispoze nou nan moman sa-a, e an nou leve priyè sa a devan Bondye papa nou ki nan syèl la Priye priyè sa-a:

Bondye, Mwen rekonèt ke mwen se yon pechè. Mwen kwè ke pitit ou, Jezu Kri te mouri epi resisite, e ke li padone tout peche mwen yo. Mwen envoke non ou, e pa la fwa, mwen pran angajman pou mwen mete pèsonèlman konfyans mwen nan Jezu Kri epi aksepte li kòm sovè mwen. Mèsi pou la pè ke ou ban mwen e pou kado lavi ki pap janm fini nan syèl la. Amè-n.

Si ou vrèman kwè onètman e sinsèman priyè ke ou sot fè la a, gen 3 chanjman ki fèt :

1. Ou lib pou-w di : Mwen gen la vi ki pap jan-m fini an a koz otorite pawol Bondye-a genyen. Men ki sa 1 Jan 5:13 di : “Mwen ekri lèt sa-a pou ke ou kon-nen ke ou gen la vi ki pap jan- m fini an, sètadi ou men-m ki kwè nan non pitit Bondye a”.

2. Ou gen la pè avèk Bondye. Women 5:1 di konsa: “Dèske nou jistifye pa la fwa, nou gen la pè avèk Bondye, a travè seyè nou an Jezu Kri.

3. Ou sòti anba lanmò espirityèl epi ou antre nan la vi ki pap jan-m fini an : “Mou-n ki koute pawòl mwen e ki kwè nan mou-n ki voye-m nan, mou-n sa-a gen la vi ki pap jan- m fini an e li pa pra-l nan jijman, men li chape anba lanmò e li antre nan la vi” (Jan 5:24). Men kèk sijesyon ki va ede-w fòtifye nouvo relasyon ou fèk genyen avèk Bondye a :

• Pataje san pran tan desizyon ou sot pran-an avèk yon zanmi-w.

• Li la Bib la ki se pawòl Bondye-a chak jou. Konsa, Bondye va anseye-w ki jan pou-w viv yon vi ki gen abondans.

• Toujou priye. Lè ou fè sa se kominike wap kominike avèk Bondye.

• Chache yon legliz levanjil pou ou mache.

• Apran-n kèk vèsè la Bib pa kè.

Men desizyon-w sot pran an:

Mwen mande Bondye pou-l padone peche-m yo, mwen mete konfyans mwen nan Jezu kris e mwen aksepte-l kòm sovè pèsonèl mwen, e kon-n ye a mwen an pè avèk Bondye, e mwen gen la vi ki pap jan-m fini-an. Siyen la.


C.A. VanAndel, DO Mou-n ki ekri tèks sa-a se doktè Van Andel. Li te etidye la medsi-n nan inivèsite michigan-n. Li gen yon diplòm tou nan yon lòt lekol ki rele fakilte medsi-n chikago. Li te pase anpil tan ap travay nan lopital jeneral Muskegon, nan Michigan-n. Se Pastè Robert Ulysse ki te tradwui tèks sa-a an kreyòl

Page last modified on November 24, 2013, at 06:23 AM