-
BibleStudy Share

146 Garments of Folly Monday Week 30

Creole: Si ou se yon moun ki konn abitye koute yon pwoveb chak jou regilyeman, ou konnen nou tap etidye sijè “enpridans” lan ak “foli a” ak “kolè”.

If you are a regular listener to A PROVERB A DAY, you are aware of the fact that we have been pursuing the subject of “hot-headedness” “foolishness,” and “anger”.

Creole: Efo sa a nou fè a pou nou anonse tout liv pwoveb la, li pemet nou konsidere kek bagay nan lavi a ki vreman gen anpil enpotans, bagay ki enpotan anpil.

This effort of ours to (TO) open up the complete book of Proverbs allows us to look at some issues of life that are really significant, things that really matter.

Creole: Youn nan bagay ki rive ak liv Pwoveb la seke li repete menm bagay li te di yo anpil fwa.

One of the things that happens with the Book of Proverbs is that it repeats itself quite often.

Creole: e pandan m tap etidye li mwen te dekouvre ke mo “foli”a paret plis pase 25 fwa nan liv Pwoveb la.

and as I was looking at it I discovered that the word “folly” appears over 25 times in the book of Proverbs.

Creole: Kounye a, pandan nou tap apwoche liv pwoveb la, youn nan bi nou se te pou dekouvri kouman Jezu konsidere liv Pwoveb la.

Now as we have approached the book of Proverbs, one of our goals has been to discover, how does Jesus feel about the book of Proverbs.

Creole: Kisa Jezu te di sou tèm sa yo oswa sijè sa yo yo te pale de yo nan liv Pwoveb la?

What did Jesus say about the themes or the subjects that were discussed in the book of Proverbs?

Creole: Kidonk chak fwa li posib, kisa nou te fè se te, nou te pran lide sa yo oswa anseyman sa yo ki nan liv pwoveb la,

So whenever it is possible, what we have done is that we have taken the concepts or the (THE) teachings of the book of Proverbs

Creole: epi nou te gade nan levanjil yo ki se Matye, Mak, Lik, ak Jan, pou nou jwenn bagay sa yo Jezu te anseye sou lide ki nan liv Pwoveb la.

and we have looked into the Gospels: Matthew, Mark, Luke and John, to find out those things that Jesus taught about the concepts in the book of Proverbs.

Creole: Lè nou fè sa, nou jwenn ke anpil nan bagay yo ki nan pwoveb la yo lonje dwet sou yon lis de bagay ki nan levanjil yo ki se Matye, Mak, Lik ak Jan.

In doing so, we find that many of the things in Proverbs point to a certain list of things in the Gospels: Matthew, Mark, Luke and John.

Creole: Si ou te konn abitye koute Yon Pwoveb Chak jou pandan lontan.

If you have been listening to A PROVERB A DAY over a long period of time

Creole: Ou konnen nou retounen nan menm anseyman Jezu yo. Jodia pap diferan de lot jou sa yo.

We go back to the same teachings of Jesus. Today is NOT unlike those days.

Creole: Yo pral fe nou sonje yon pasaj nou abitye ak li anpil nan levanjil yo, e sa se yon bon bagay, paske nou ta dwe abitye anpil ak pasaj sa yo.

We are going to be reminded of a very familiar now scriptures in the Gospels, and that’s good, because these scriptures should become very familiar to you.

Creole: Sa yo se bagay ki fondamental. Pwoveb yo repete yo a plizye repriz, e Jezu mete anpil aksan sou yo lè lap anseye yo.

These are central core things. Proverbs repeats them over and over again, and Jesus teaches on them (UH) very emphatically.

Creole: Kidonk ak sa nou sot di a kom baz, ann tounen nan Pwoveb 14:18. Li di nou: “ensanse a mete foli sou li pou rad,

So with that as a background, let’s turn to Proverbs 14:18. It tells us: “The simpleton is (CLOSED) clothed with folly,

Creole: men moun ki saj la kourone tet li ak konesans. Nan Nouvo Vesyon Entenasyonal la li di: “Ensanse a gen foli pou eritay,

but the wise person is crowned with knowledge. (UH) In the New International Version it says: “The simple inherit folly,

Creole: men moun ki pridan yo gen konesans pou kouròn. Ensanse la te genyen l nan tout kominote yo, you moun yo konn rele ensanse,

but the Prudent are crowned with knowledge.” The simpleton has been always in every community, someone that was referred to as the simpleton,

Creole: Ensanse a, moun fou a. Mwen pè pou sosyete jodi a, paske nou gen plis moun ensanse pase tout tan ki pase yo.

the simple person, the foolish person. I fear that in today’s society, we have more simpletons than ever before.

Creole: Nou gen plis moun ki abiye ak foli pi plis pase tan pase yo, moun ki inyoran de chemen Bondye yo e kap pouswiv pwop plezi pa yo ak tet yo byen red.

We have more people that are clothed with folly than ever before, people who are ignorant of the ways of God and who are recklessly pursuing their own pleasure.

Creole: Men moun ki saj la kouwonen ak konesans. Ann konsidere Levanjil la. Ann konsidere Matye chapit 7 vese 24 rive nan 27.

The wise person though is crowned with knowledge. Let’s look at the Gospel. Let’s look at Matthew chapter 7 verses 24 through 27.

Creole: Koute pawol Senye a. Li di: “Tout moun ki koute anseyman mwen e ki obeyi mwen se moun ki saj tankou yon moun ki bati kay li sou woch solid la.

Hear the word of the Lord. It says, “Anyone who listens to my teaching and obeys me is wise like a person who built his house upon a solid rock.

Creole: Menm si lapli vini fè laravin e inondasyon desann e van yo frape kont kay sa a, li pap sot tonbe paske li te bati sou yon woch.”

Though the rains come in torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won’t collapse because it is built on a rock.”

Creole: Nou te deja repete sa anvan men nou pral di sa anko. Lapli a pral vini. Van yo pral vini.

We have mentioned this before but we will mention it again. The rains will come. The winds will come.

Creole: Lapli a ak van an fè pati lavi a. Sa yo se eprèv. Yo se difikilte. Yo se pwoblem ni moun ki kretyen an ni moun ki pa kretyen an rankontre.

Rain and wind are a part of life. There are trials. There are difficulties. There are problems that (uh) are faced by the Christian and the non-Christian alike.

Creole: Men Jezu di nou konsa moun sa yo ki te fè pawol Bondye a ak anseyman li yo vin yon pwen santral nan lavi yo, yo pral an mezi pou yo kanpe nan nenpot ki batay, nenpot ki inondasyon, nenpot ki loray.

But Jesus tells us that those people who have made the word of God and his teachings a central part of their lives, will be able to stand in any buffeting, in any torrent, any storm.

Creole: Yo pral an mezi pou yo kanpe. Yo pral an mezi pou yo gen gen vikwa nan mitan nepot ki difikilte.

They will be able to stand it. They will be able to (UH) have victory in the midst of any kind of difficulty.

Creole: Kisa sa vle di pou nou, “Moun sa la kouwone ak konesana? Konesans vini lè ou chache.

What does this mean to us? The wise person is crowned with knowledge. Knowledge comes with seeking.

Creole: Nou dwe chache konesans. Nou dwe mare yo toutan nan kè nou e mare yo nan kou nou.

We have to seek knowledge. We have to (we have to ) bind them continually upon our hearts and tie them around our neck.

Creole: Komandman an se yon lanp, e lalwa a se yon limyè, e reprimand ak koreksyon se chemen lavi.

The commandment is a lamp, the law is light, and the reproof and correction are a way of life.

Creole: Eske sa deja rive ke pandan wap koute pwogram sa, ou te ankouraje pou pran yon tan chak jou nan lavi w pou gade pawol Bondye a, pou koute pou oumnem pesonelman “Kisa Senye a di”?

Have you yet in listening to this program, been encouraged to take time every day of your life to look at the word of God, to hear for yourself personally “what thus sayeth the Lord?”

Creole: Mwen rekomande ak tout fos kek fason disipline pou apwoche pawol Bondye a,

I strongly recommend some disciplined approach to the word of God,

Creole: kek moman nan jounen an kote se moman pa w ou kote ou pral chache pawol Bondye a, kek fom de disiplin.

some time of day where that is your time that you are going to seek the word of God, some form of discipline.

Creole: Manman madanm mwen te fè yon alyans ak tet li. Li te fè yon antant ak tet li.

(MY) My mother-in-law (UH) has made a covenant with herself. She has made an agreement with herself.

Creole: Li te di: “Mwen pap li jounal la toutotan mwen pa fin li Pawol Bondye a paske mwen vle fè Pawol Bondye a pase an premye nan lavi m,

She said, “I won’t read the news paper until after I have read the Word of God because I want to make the Word of God first in my life,

Creole: e si mwen li jounal la an premye, lè sa Pawol Bondye a pa pase an premye.” Kidonk li fè antant sa ak tet li,

and if I read the news paper first, then the Word of God is not first.” So she has this agreement with herself,

Creole: e chak fwa li pa rive li Bib la nomalman tankou l konn fè sa, epi lè sa a jounal la kouche la a sou tab la

and whenever she misses her normal Bible reading and (UH) and then that newspaper is lying there on the table

Creole: epi lap reflechi sou chita epi pou l li jounal la, lè sa a alyans sa a monte nan lespri li anvan menm li li jounal la; li bon nan kenbe pawol li.

and she is thinking about sitting down and reading the news paper, it comes to her mind this covenant, and before she reads the newspaper, she is good to her word.

Creole: Li sensè nan antant li fè ak tet li a. Li pral pran Bib li e li pral li pawol kontidyen li an.

She is true to her agreement with herself. She will pick up her Bible and she will read her daily word.

Creole: Li pral pran pen kontidyen li paske, nenpot moun ki koute anseyman sa a e ki obeyi li, se tankou yon moun ki bati kay li sou woch la.

She will get her daily bread because anybody who listens to this teaching and obeys him is like a person who builds his house on a rock.

Creole: Sa a se sajes. Yon moun saj kouwone ak konesana. Moun ki pridan yo kouwonen ak konesans.

This is wisdom. A wise person is crowned with knowledge. The prudent are crowned with knowledge.

Creole: Men vèse a kontinye pou l di: “Tout moun ki koute anseyman mwen e ki meprize li se moun fou tankou yon moun ki bati yon kay sou sab.

But the verse goes on and says, “Anyone who hears my teaching and ignores it is foolish like a person who builds a house on sand.

Creole: Lè lapli a ak inondasyon yo vine e lè van yo frape kont kay sa a, li pral tonbe ak gwo esplozyon.”

When the rain and the floods come and the winds beat against that house, it will fall with a mighty crash.”

Creole: Kounye a bagay ki enteresan nan pasaj sa nan Matye chapit7 la seke li montre nou aklè ki li pa sifi pou ou selman gen Pawol Bondye a nan zorey ou.

Now the interesting part about this scripture from Matthew chapter 7 is that it is clearly showing us that it is not enough just to be exposed to the Word of God.

Creole: Li pa sifi pou ou selman tande pawol Bondye a. Ou pa ka obeyi pawol Bondye a si ou pa tande li.

It is not enough just to hear the word of God. You can’t obey the word of God unless you hear it.

Creole: Se poutet sa mwen rekomande yon moman chak jou pou ou mete apa pou ou li pawol Bondye a.

That is why (UH) I recommend a daily time that you set aside for reading the word of God.

Creole: E mwen te di sa,

And I have said this

Creole: Ann di ou pa an mezi pou ou li oswa li byen. Enben, gen kaset ki disponib pou ou achte pou selman 15 dola konsa,

Let’s say you just have difficulty reading. Well, there are tapes available that you can pop in a little $15 tape recorder

Creole: e ou ka tande Pawol Bondye a, e ou ka kenbe kaset sa ak ou la e selman pouse bouton radyo a e li jwen pou 5 ak 10 minit, epi ou repouse bouton an anko,

and you can hear the Word of God, and you can keep that tape with there and just punch the button and it goes for 5 minutes or 10 minutes and you punch the button again,

Creole: e si ou selman sonje pou w pouse bouton sa a chak jou nan lavi w, anvan lontan ou pral tande tout Pawol Bondye a repete nan zorey ou byen fò,

and if you just remember to punch that button every day of your life, before long you will have heard read to you out loud the entire Word of God,

Creole: e pandan wap rantre ladan li, pandan lap komanse travay nan lespri, san dout ou pral ranmase pawol ki ekri a e swiv li komsi se te li ou tap li li,

and as you get into it, as it begins to minister to your spirit, undoubtedly you will pick up a written word and follow along as it is being read,

Creole: e kelkeswa jan ou pa gen bon kapasite pou w li paske swa ou pa li byen oswa ou pa konn li ase souvan,

and low and behold, what reading skills you may have missed because you don’t read well or haven’t read that often,

Creole: Bondye ka anseye w e ou ka vin yon moun saj ki gen konesans lan pou kouwòn.

God can teach you and you can become a wise person who is crowned with knowledge.

Creole: Mwen travay nan prizon yo. Mwen se yon volontè, yon kretyen kap anseye e kap preche Labib pandan plis pase 20 lane nan sant detansyon ak nan prizon yo;

I work in the prison system. I have been a volunteer, a Christian Bible teacher and preacher for over 20 years (IN) in jails and prisons,

Creole: e nan plizye okazyon mwen te rankontre moun bondye te anseye kouman pou yo li lè yo te vin grangou pou Pawol Bondye a.

and on several occasions I have met men who God taught to learn how to read when they became hungry for the Word of God.

Creole: Mwen vle di moun ki te gen 30 pase ki pat konn kouman pou yo li e bridsoukou yo ta ka li.

I mean men that were 30 years old that didn’t know how to read and suddenly they could read.

Creole: Mwen konnen yon mesye ki te non selman aprann li an Anglè, emn li te vin telman eksite akoz de tout bagay la,

(I) I know one man that not only learned how to read in English, but he got so excited about the whole thing,

Creole: e li te komanse aprann li nan Grek ak nan Ebre tou, paske li te vin telman grangou pou Pawol Bondye a.

he began to learn to read in Greek and in Hebrew also, because he became that hungry for the Word of God.

Creole: Kounye a, sa a se yon moun ki pat ka li “anons pou travay, yo nan jounal, ki pat janm gen yo bon travay paske li pat ka menm aplike.

Now this is somebody who couldn’t read the “want ads” in the newspaper, never had a decent job because he couldn’t even apply.

Creole: li pat ka ranpli yon fom pou mande travay la. Li te oblije fe madanm li pou li “anons pou travay” yo pou li.

He couldn’t fill out the application for it. He had to have his wife read the “want ads” for him.

Creole: Epi men li te aprann Grek ak Ebre paske li te telman grangou pou Bondye ke li te motive pa mwayen relasyon li ak Bondye.

And he learned Greek and Hebrew because of his hunger for God that was stirred by his relationship with God.

Creole: Lè lapli yo ak inondasyon yo vini e van yo frape kont kay sa a, li pran tonbe nan yon gwo esplozyon.

When the rains and the floods come and the winds beat against that house it will fall with a mighty crash.

Creole: Sa a se kay kote moun yo tande Pawol Bondye a men yo pa obeyi li. Oke, ou te dwe rive tande pawol la.

That is the house where the people hear the Word of God but they don’t obey it. Alright, you have got to hear it.

Creole: Ou te dwe rive konnen li anvan ou te ka obeyi li, men apre ou te fin tande li, e apre ou te fin konnen li, kounye a ou bezwen yon volonte ak yon dezi pou ou obeyi Pawol Bondye a.

You have got to know it before you can obey it, but after you have heard it, and after you know it, then you need a willingness and desire to obey the Word of God.

Creole: Li Pawol Bondye a regilyeman sa a map pale de li a dwe vin ansyeman wao resevwa chak jou.

That regular reading of the Word of God that I am referring to becomes your daily instructions.

Creole: Sa pa janm sispann fè sezi kouman lè map li Pawol Bondye a chak jou, kouman gen yon pasaj nan levanjil la ki aplike nan lavi m direktreman.

It never ceases to amaze me how as I do my daily reading of the Word of God, there is a passage from the scripture that applies directly to my life.

Creole: Gen yon pati nan levanjil la ki gen de bagay ladan li ki gen pou wè ak de bagay map fè fas ak yon direkteman nan menm jou sa a.

There’s (A) a section of the scripture that has issues in it that have to do with the very issues that I am being challenged with in this day.

Creole: Epi apre sa mwen dwe pran desizyon an:Eske m pral fè sa jan Bondye vle a.

And then I have to make the decision: am I going to do it God’s way.

Creole: Eske m pral fe li fason sevite Bondye yo nan tan lontan te konn fe li, oswa eske mwen pral kontinye pouswiv pwop fason mwen konn fe bagay yo?

Am I going to do it the way it’s done by the holy men of old, or am I going to continue to pursue my own way of doing things?

Creole: Liv Som lan li enteresan pou moun pran anseyman.

The book of psalms is wonderful for getting instruction.

Creole: David te yon moun ki te selon kè Bondye e li te fe esperyans tout bagay oumenm ak mwen ap rankontre yo,

David was a man after God’s heart and he experienced all the things that you and I experience,

Creole: e li te ekri sou yo, e liv sa se yon liv ki enteresan nan anseye nou kouman david te konn reponn .

and he wrote about them, and (UH) it’s a wonderful book of instruction seeing how David responded.

Creole: Ann fenn kont David te di: “mwen pral beni Senye a, e tout sa ki nan mwen pral beni Non Bondye ki Sen an.

Ultimately David said, “I will bless the Lord, and all that is within me will bless the Holy Name of God.

Creole: Ha, si nou te gen atitid David, si noute ka wè nan kè David e nou te ka pran atitid David la, nou te ka goumen nan nenpot batay.

HA, if we had the attitude of David, if we could see into David’s heart and get the attitude of David, we could fight any battle.

Creole: Nou te ka bat lennmi an. Nou te ka gen konfyans nan Bondye, lafwa nan Bondye e laviktwa nan batay chak jou nan lavi a.

We could overcome any enemy. We could have confidence in God, faith in God and victory in the (UH) daily battles of life.

Creole: Tout moun ki koute anseyman mwen yo e ki obeyi mwen se moun saj, tankou yon moun ki bati yon kay sou woch ki solid la.

Anyone who listens to my teachings and obeys me is wise, like a person who builds a house on solid rock.

Creole: Menm si lapli vini ak gwo dlo e inondasyon yo leve, e van yo frape kont kay sa a,

Though the rains come in torrents and the floodwaters rise, and the winds beat against that house,

Creole: li pap tonbe paske li bati sou yon woch. Jezu se woch Sali mwen an. Banye li a sou mwen se lanmou.

it won’t collapse because it is build upon a rock. Jesus is the rock of my salvation. His banner over me is love.

Creole: Pawol li a se liv moun ki fè moun la ekri sou moun. Li montre chemen lavi a, e nan prezans li gen abondans lajwa, abondans lajwa.

His Word is a manufacturer’s handbook. It reveals to me the pathways to life, and in his presence there (ARE?) is fullness of joy, fullness of joy.

Creole: Alelouya! Si yo te konte w pami moun ki ensanse yo, si ou tap pouswiv foli, gen yon wout pou w soti.

Alleluia! If you have been classified as a simpleton, if you have been pursuing folly, there is a way out.

Creole: Se pou ou chache Pawol Bondye a. Obeyi li. Kourone tet ou ak konesans.

Seek the Word of God. Obey it. Become crowned with knowledge.

Creole: Kite lavi w ak limye w la klere devan lezom pou Bondye k a resevwa laglwa.

Let your life and your light so shine before men that God will receive the glory.

Creole: Se te Fre Stephen Keel. Se te Yon Pwoveb Chak Jou.

This is Brother Stephen Keel. This is A PROVERB A DAY. Creole: Mwen swete ou pral ouvè Bib la jodi a e manje ak pwisans. Bondye beni w.

I pray that you will open the Bible today and be fed mightily. God bless you.

Page last modified on May 16, 2014, at 04:21 AM